124.Lirik Alqolbu Mutayyam

124.Lirik Alqolbu Mutayyam

Baca Teks Syair Qasidah Lirik Alqolbu Mutayyam القلب متيم بطه النبی ۰۞۰  وصلی وسلم علی طه النبی Alqolbu mutayyam bithôhannabî Wa sholl...
121.Lirik Allahu Robbi

121.Lirik Allahu Robbi

Baca Teks Syair Qasidah  Lirik Allahu Robbi اَللهُ اَللهْ ، اَللهُ اَللهْ ، اَللهُ اَللهْ ، اَللهُ يَااَللهْ ، اَللهُ اَللهْ ، اَللهُ ر...